Porządek XXI Sesji Rady Gminy w Solcu nad Wisłą

 Porządek XXI Sesji Rady Gminy w Solcu nad Wisłą

w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 10:00

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2019 r.
  4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Solcu nad Wisłą za rok 2019.
  5. Podjęcie uchwał :

a) Uchwała nr XXI/132/2020 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

b) Uchwała nr XXI/133/2020 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów na rok 2020.

c)  Uchwała nr XXI/134/2020 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rolnej, Handlu i Usług na rok 2020.

d)  Uchwała nr XXI/135/2020 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Promocji Gminy  na rok 2020.

e) Uchwała nr XXI/136/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na  rok 2020.

f) Uchwała nr XXI/137/2020 w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku.

g) Uchwała Nr XXI/138/2020w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

h)  Uchwała Nr XXI/139/2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2020-2027.

i)   Uchwała Nr XXI/140/2020 w sprawie: zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Nr XX/130/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku na rok 2020

 

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad sesji.