Informacja dla mieszkańców.Zmienia się termin składania nowych deklaracji za odpady komunalne

 

W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie obszerna zmiana ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach czyli aktu prawnego regulującego m. in. główne zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, która wprowadziła ponownie „rewolucję” w dotychczas obowiązujących zasadach.

Zmienia się termin składania nowych deklaracji - w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W związku z tym właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, za wyjątkiem śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca, przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W nowej deklaracji zawarta została także informacja o posiadaniu na terenie nieruchomości kompostownika. Oznacza to, że jest możliwe zastosowanie częściowego zwolnienia  w opłacie, dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady. Kwota zwolnienia w naszej Gminie wynosi  0,20 zł na mieszkańca miesięcznie. Zachęcamy więc do zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach, co wpłynie na obniżenie ponoszonych opłat, a także pozwoli zmniejszyć strumień odpadów komunalnych.

Wszystkie te zmiany zostały uwzględnione w nowych wzorach deklaracji, które będą obowiązywać od 1 lipca 2020 roku.

W związku ze  zmianą metody ustalenia  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wiąże się konieczność złożenia nowych deklaracji w terminie od 1lipca 2020 najpóźniej do 10 sierpnia 2020 roku. Deklaracje składają właściciele nieruchomości w przypadku budynków jednorodzinnych.

Nowe deklaracje należy złożyć do Urzędu Gminy Solec nad Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą pokój nr 7 w godzinach urzędowania.