Informacja dot. dożywiania dzieci w szkole na rok szkolny 2020/2021

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą  informuje, że od miesiąca sierpnia 2020r. można składać wnioski na dożywianie dzieci w szkole w związku z uchwałą Rady Ministrów nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r. poz. 1007), uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 18.12.2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019-2023 oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 
Według przyjętych kryteriów, posiłki bezpłatne przysługują dzieciom
z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza 792,00zł (czyli 150% kryterium dochodowego).
Osoby, które chcą skorzystać z pomocy, mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą i pobrać wniosek
o przyznanie o pomocy.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty/ emerytury, oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, świadczeń rodzinnych, oraz inne uzyskane dochody), za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony
    w sierpniu dochody za miesiąc lipiec, wniosek złożony we wrześniu dochody za miesiąc sierpień itd.)
  • aktualny nakaz podatkowy/zaświadczenie o hektarach przeliczeniowych

DO DOCHODU RODZINY NIE WLICZA SIĘ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

Aby GOPS mógł przyznać świadczenie, konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Z uwagi na przygotowanie odpowiedniej ilości produktów do sporządzenia posiłków personel placówek powinien otrzymać listy dzieci zwolnionych
z opłat za posiłek najpóźniej do dnia 01.09.2020r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą lub pod nr tel. /48/376 12 66