Włącz się w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Krzemienny Krąg”

Wójt Gminy Solec nad Wisłą informuje, że w dniu 2 października o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów w LSR.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych rozwojem naszej „małej ojczyzny” do udziału w spotkaniu i włączenia się w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016–2023 dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” (gminy: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą), zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu poprzez wypełnienie zamieszczonych poniżej anonimowych ankiet.

Zgromadzone informacje pozwolą zdefiniować stan faktyczny i posłużą do wypracowania analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia obszaru), a w późniejszym czasie  do wytyczenia kierunków działań, które będą służyć rozwojowi naszych gmin oraz przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Wypełnione ankiety można przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@krzemiennykrag.info lub dostarczyć osobiście albo przesłać pocztą tradycyjną na adres biura LGD (Bałtów 55, 27-423 Bałtów).

Wypełniając ankiety macie Państwo bezpośredni wpływ na kształt Strategii.

Ankieta 1

Ankieta 2

Ankieta 3