Opłata na 2021 rok za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - przypomnienie

 

Przypomina się przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2020 r. w prowadzonym punkcie sprzedaży oraz o wniesieniu opłaty na 2021 rok za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Termin złożenia oświadczenia oraz wniesienia I raty opłaty upływa z dniem 31 stycznia 2021r.


Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa wyżej, wynikają z art.11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r.poz. 2277 ze zm.).


Jednocześnie informujemy, że w sytuacji niezłożenia oświadczenia lub niedokonania w ustawowym terminie opłaty:
1. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia - zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu tego terminu nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty określonej w  art. 11 ¹ ust. 2 (art. 18 ust. 12 pkt 5 i ust. 12a ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
2. W przypadku niedokonania opłaty we właściwej wysokości lub dokonania opłaty po upływie ww. ustawowych terminów płatności (tj. po dniu 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku) - zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu ww. terminu do wniesienia opłaty nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2 albo ust. 5, powiększonej o 30% tej opłaty (art. 18 ust.12 pkt 5 i ust. 12b ww. ustawy).
3. Przedsiębiorca, któremu wygaśnie zezwolenie z ww. powodów może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13 ww. ustawy)

Złożenie dokumentów może nastąpić:
1. drogą elektroniczną, oświadczenie powinno być potwierdzone podpisem zaufanym ePUAP lub podpisem elektronicznym kwalifikowanym przedsiębiorcy,
2. drogą tradycyjną poprzez złożenie do skrzynki podawczej.