INFORMACJA W SPRAWIE WERYFIKACJI DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJACH O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczących liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą.

Celem działań jest sprawdzenie, czy ilość osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość odpowiada ilości osób zgłoszonych przez właścicieli w deklaracjach.

Wstępna analiza oraz liczne głosy mieszkańców wykazały przypadki zaniżania w deklaracjach ilości osób zamieszkujących. Taki stan rzeczy może mieć w przyszłości wpływ na kolejne ewentualne podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z racji naliczania kwoty za odbiór odpadów z terenu  Miasta i Gminy Solec nad Wisłą na podstawie masy odebranych odpadów w roku poprzednim. Trudno nie zgodzić się z głosami mieszkańców którzy mówią :  ,, chcemy płacić tylko za swoje   odpady komunalne, a nie osób które produkują i wystawiają do odbioru odpady , a nie widnieją  w spisie deklaracji odpadów komunalnych”.

W związku z powyższym Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą  informuje, iż do dnia 28.02.2021r. oczekuje na korektę deklaracji mieszkańców Miasta i Gminy, którzy nie zawarli w złożonych dotychczas przez siebie deklaracjach pełnej informacji o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość.

Od dnia 01.03.2021r. rozpocznie się weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Weryfikacja będzie prowadzona w oparciu o wszelkie dostępne rejestry i informacje, takie jak np. ewidencja ludności, rządowe programy pomocy społecznej oraz wywiady środowiskowe.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą  wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz przedstawienia stosownych dokumentów w powyższym zakresie lub do złożenia nowej deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

W związku z obecną sytuacją w kraju i brakiem od 18 marca 2020r. nauki stacjonarnej w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, prosi się mieszkańców Miasta i Gminy Solec nad Wisłą  o aktualizację danych zawartych w deklaracjach i uwzględnienie dzieci w systemie opłat śmieciowych.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. urodzenia dzieci, wprowadzenie się nowych osób, powrót z zagranicy lub powrót wcześniej odpisanych studentów/uczniów), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Apelujemy o uczciwe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązku deklarowania do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich osób zamieszkałych na terenie nieruchomości. Nie wypełnienie obowiązku aktualizacji danych prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą , wysłać pocztą lub przesłać za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

 

                                                                                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

                                                                                                                                                      /-/    Marek Szymczyk