Trwają prace nad ustanowieniem herbu Solca nad Wisłą

 

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy prace związane z opracowaniem herbu Solca nad Wisłą. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy herbu, którym możemy się oficjalnie posługiwać.  Funkcjonujący obecnie w przestrzeni publicznej herb Solca nad Wisłą posiada negatywną opinię komisji heraldycznej, a jego używanie budzi wiele kontrowersji.

Herb to reprezentacyjny i rozpoznawalny znak, symbol samorządu, element tożsamości. Wraz z nazwą tworzy komunikat wizualny jednoznacznie identyfikujący miasto. I dlatego ranga i znaczenie tego narzędzia komunikowania wymaga staranności  i wyobraźni w opisie zasad prezentowania tego znaku. Sprawy związane ze stanowieniem symboli jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach. Zgodnie z jej przepisami, jednostki samorządu terytorialnego mają prawo do stanowienia (w drodze uchwały organu stanowiącego) własnych herbów, weksyliów (flaga, chorągiew, sztandar, flaga stolikowa, banner i in.), pieczęci, insygniów (łańcuch, laska, dzwonek i in.) oraz emblematów i innych symboli (np. oznaka radnego, statuetka, klucz).

Symbole te muszą być zgodnie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną. Pod tym pojęciem rozumieć należy także tradycję używania danych symboli w przeszłości.

Wzory symboli wymagają zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Opinia w tym przedmiocie wydawana jest w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. Warto podkreślić, iż zgodnie z ustawą o odznakach i mundurach minister właściwy do spraw administracji publicznej, w drodze rozporządzenia, powołuje Komisję Heraldyczną jako organ opiniodawczo-doradczy w zakresie: 1) opiniowania wzorów insygniów i symboli ustanawianych przez jednostki samorządu terytorialnego; 2) opiniowania i przygotowywania projektów wzorcowych aktów prawnych związanych z ustanawianiem insygniów władzy państwowej, herbów, flag, emblematów i innych znaków i symboli związanych z heraldyką i weksylologią; 3) udzielania konsultacji władzom i organom administracji publicznej w dziedzinie właściwego używania insygniów władzy państwowej, herbów, flag, emblematów i innych znaków i symboli związanych
z heraldyką i weksylologią.

Ze względu na wiele wymogów formalnych jak i niezbędnych konsultacji społecznych będzie to długotrwały proces, który jak się spodziewamy, zakończy się powodzeniem, czyli zatwierdzeniem herbu zgodnego z kanonami sztuki heraldycznej.

Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą jest w trakcie przygotowania zapytania ofertowego skierowanego do potencjalnych wykonawców, którego przedmiotem będzie opracowanie dokumentacji oraz projektów graficznych symboli Solca nad Wisłą. Opracowana dokumentacja,  zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej do zaopiniowania.

Liczymy również na Państwa udział w konsultacjach społecznych, o których formie
i sposobie  będziemy na bieżąco informować.

 

                                                                                                                                                                              Marek Szymczyk

                                                                                                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą