O Gminie

Gmina Solec nad Wisłą
Obszar gminy Solec nad Wisłą położony jest w obrębie Wzniesienia Południowo – Mazowieckiego (Równina Radomska), Wyżyny Kieleckiej (Przedgórze Iłżeckie) i Wyżyny Lubelskiej (Małopolski Przełom Wisły).
Gmina Solec nad Wisłą graniczy z następującymi gminami:

  • od północy z gminą Chotcza
  • od południa z gminą Tarłów (woj. świętokrzyskie)
  • od zachodu z gminą Lipsko
  • wschodnią granicę stanowi rzeka Wisła, która jest jednocześnie granicą z woj. lubelskim.

Gmina Solec nad Wisłą jest terenem bogatym kulturowo i turystycznie. Znajdują się tu obiekty, które posiadają dużą wartość kulturową i historyczną. Obiekty dziedzictwa kulturowo – historycznego silnie oddziaływają na tożsamość i więź kulturową społeczności lokalnej gminy.
Całkowita powierzchnia gminy wynosi 12 983 ha (ok. 130 km2), którą zamieszkuje 5751 mieszkańców (stan na 08.09.2008r.). Gęstość zaludnienia wynosi 42 osoby/km2. W skład administracyjny gminy Solec nad Wisłą wchodzi 21 sołectw:
1. Boiska
2. Boiska-Kolonia
3. Dziurków
4. Glina
5. Kalinówek
6. Kępa Piotrowińska
7. Kłudzie
8. Kolonia Nadwiślańska
9. Las Gliniański
10. Marianów
11. Pawłowice
12. Przedmieście Bliższe
13. Przedmieście Dalsze
14. Sadkowice
15. Sadkowice-Kolonia
16. Słuszczyn
17. Solec nad Wisłą
18. Wola Pawłowska
19. Zemborzyn Drugi
20. Zemborzyn Kolonia
21. Zemborzyn Pierwszy
Rolnictwo
Pomimo tego, że liczba pracowników rolnych i liczba gospodarstw rolnych spada, to jednak rolnictwo pozostaje nadal niezwykle ważną gałęzią gospodarki w tym regionie. Pozostanie jeszcze przez dłuższy czas podstawowym działem, który będzie decydował o rozwoju społeczno – ekonomicznym gminy. Ponadto służy temu charakter rolniczy, który gmina posiada, co w konsekwencji stwarza dogodne warunki dla przemysłu rolno – spożywczego i przetwórczego a także rozwoju agroturystyki, które będą wytwarzać i promować zdrową żywność.
Od marca 2007r. w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą funkcjonuje komórka pod nazwą Gminne Centrum Informacji. Gdzie rolnicy uzyskują pomoc w wypełnianiu formularzy o dopłaty do produkcji rolnej ze środków Unii Europejskiej.
Charakterystyka gospodarstw rolnych
W gminie Solec nad Wisłą rolnictwem trudni się 2415 indywidualnych gospodarstw rolnych. Głównie są to małe gospodarstwa (powierzchnia do 5 ha) oraz średnie (powierzchnia do 10 ha).

Tabela 5. Struktura obszarowa gospodarstw rolnych na terenie gminy Solec nad Wisłą

Powierzchnia Liczba gospodarstw
do 1 ha 836
od 1 – 5 ha 1010
od 5 – 10 ha 475
powyżej 10 ha 94

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Solec nad Wisłą

Powiązania komunikacyjne
Dla rozwoju społeczno – gospodarczego gminy najistotniejsze są powiązania komunikacyjne, ponieważ tworzą połączenia pomiędzy ośrodkami obsługi ludności oraz udostępniają tereny predysponowane dla rozwoju funkcji ekonomicznych i mieszkalnictwa.
Przez obszar gminy Solec nad Wisłą nie przebiegają żadne drogi krajowe, które byłyby głównym czynnikiem aktywizującym gospodarkę pozarolniczą. Główny układ komunikacyjny gminy, zapewniający powiązania zewnętrzne, tworzą drogi wojewódzkie:
- nr 747 Iłża – Lipsko – Solec nad Wisłą – granica woj. mazowieckiego rz.Wisła - łączna długość drogi – 40,397 km,
- nr 754 granica woj. mazowieckiego – Solec nad Wisłą – Kłudzie – Boiska – Wola Solecka I – Wola Solecka II – Gołębiów – Ostrowiec Świętokrzyski - łączna długość drogi – 27,577 km,
- nr 817 Solec nad Wisła – Kłudzie – rz. Wisła (granica województwa; przeprawa promowa) – Kamień (woj. lubelskie) - łączna długość drogi – 1,080 km.
Uzupełnieniem powyższego układu komunikacyjnego są drogi powiatowe o długości 48,7 km, które łączą sąsiednie powiaty i gminy.


Klimat
Gmina Solec nad Wisłą położona jest w radomskiej strefie klimatycznej, która obejmuje swoim zasięgiem pas terenu ciągnący się wzdłuż Wisły od ujścia Pilicy po ujście Wisłoki.
Klimat gminy charakteryzuje się:
- średnią roczną temperaturą powietrza 7,50C,
- ilością dni mroźnych w roku < 50,
- ilością dni z przymrozkami w roku 115 – 117,
- czasem trwania pokrywy śnieżnej 60 dni,
- długością okresu wegetacyjnego 210 dni,
- średnią roczną ilością dni z mgłą 52,7
- średnim rocznym zachmurzeniem nieba 6,4%,
- średnimi rocznymi opadami atmosferycznymi 580 mm.


Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego
Obszar krajobrazu chronionego „Solec nad Wisłą”, który obejmuje całą gminę, został utworzony na mocy Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Radomiu w 1983r. Jego moc prawna została potwierdzona Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2006r. Obejmuje obszar o całkowitej powierzchni 13 035 ha i jest położony nad Wisłą na terenie powiatu lipskiego w gminach Chotcza i Solec nad Wisłą. Nadzór nad nim sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody.
Teren ten odznacza się dużymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi głównie ze względu na dolinę Wisły i jej naturalny charakter z rozległymi połaciami łąk, szuwarów, bagien, wiklin nadrzecznych, zadrzewień, enklaw leśnych oraz siedliskami wodno – błotnymi. Zachodni, wysoki brzeg rzeki pokrywają głębokie jary, wąwozy i przełomy o dużych walorach krajobrazowych. W części północno – zachodniej znajduje się rozległy i cenny przyrodniczo kompleks leśny, dość liczne cieki i oczka wodne, które wypełniają liczne starorzecza.


Kompleksy leśne
Lasy i grunty leśne na obszarze gminy zajmują 2 593 ha, co stanowi 20% ogółu powierzchni (lasy należące do gospodarstw indywidualnych-1320 ha). Są to w większości grunty Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zwoleń obręb Lipsko. Lesistość gminy wynosi 19,7%.
Tereny leśne gminy występują w jej części północno – zachodniej. Mają postać rozległego i jednolitego kompleksu. W południowym fragmencie gminy, który powiązany jest z doliną rzeki Kamiennej oraz w północno – wschodnim
w rejonie doliny Wisły, występują rozproszone malowniczo niewielkie kompleksy leśne.


Surowce mineralne
Na obszarze gminy występują złoża o charakterze lokalnym. Zaliczamy do nich piaski drobno i średnioziarniste, żwiry, pospółki oraz opoki. Wszystkie te surowce są eksploatowane doraźnie na potrzeby mieszkańców gminy. Tylko jedno złoże posiada dokumentację geologiczną, z którego legalnie wydobywa się surowce. Jest to złoże piasków Solec nad Wisłą, którego powierzchnia wynosi 1,19 ha.
Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Solec nad Wisłą” znajdują złoża kruszywa naturalnego w postaci piasków, żwirów, piasków eolicznych i opok z przeznaczeniem do lokalnej eksploatacji. Innymi surowcami mineralnymi jakie można spotkać na terenie gminy są chociażby torfy i namuły, które są charakterystyczne dla płaskich dolin rzecznych, zagłębień terenowych i starorzeczy.